Latest in Tech

HÃY HÁT MỪNG CHÚA (Tv 117) – Lm. Thành Tâm

ĐK: Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Hãy hát mừng Chúa. Hãy cảm tạ Người. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
1. Hỡi nhà Is-ra-el! Hãy nói lên đi: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ.
2. Bàn tay Chúa có ai mà đương đối? Quyền năng Chúa quá (ư là) diệu kỳ. Tôi sẽ sống mãi để ca khen. Những kỳ công Chúa đã làm khi xưa.
3. Viên đá người thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Ôi lạ lùng việc Chúa làm kia. Ôi lạ lùng trước mắt chúng ta.
Kết: Ngàn đời tôn vinh Uy Danh Chúa Cha. Hiệp cùng Ngôi Ba Ngôi Hai Thiên Chúa. (Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-(ù) ia!)