Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (CNPS) – Thiên Lý

ĐK: Đây là ngày Chúa đã thiết lập ra, ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
1. Nào cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm. Mãi cho tới ngàn đời Chúa vẫn giữ tình thương. Này nhà Is-ra-el hãy hát lên: "Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Kìa tay hữu Chúa thần lực ra oai. Chính tay hữu của Người đã cất nhắc hồn tôi. Và tôi không phải chết, nhưng sẽ sống để loan truyền những sáng tạo của Chúa.
3. Này là phiến đá thợ xây loại ra. Thế nhưng đã trở nên đá tảng góc tường kia. Mọi điều kỳ công đó Chúa đã làm ôi diệu kỳ trước mắt của chúng ta.
***** Thánh Vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh)
******➡ Thánh vịnh Đáp ca Thiên Lý