Latest in Tech

DÂNG 6 - Trần Xuân Long

1. Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ bông lúa ngát thơm hương nồng. Cùng dâng lên Cha rượu Thánh kết tinh nên từ nho chín sạch trong. Dãi dầu bao phen mưa nắng. Nguyện xin Cha thương thánh hóa thành Mình Máu Thánh dưỡng nuôi hồn xác chúng con.
ĐK. Tiến dâng Ngài ngàn muôn ca khúc tri ân. Cha nhân hiền tình yêu cao ngất thẳm sâu. Hiến dâng Ngài trọn thân xác linh hồn, trọn mơ ước trong đời, ngày nay cho đến thiên thu.
(ĐK. Tiến dâng Ngài muôn ngàn khúc cảm tạ. Ôi tình Ngài thẳm sâu. Hiến dâng hiến dâng Ngài trọn xác với hồn, trọn những ước mơ trong đời hôm nay cho đến thiên thu.)
2. Chiều xưa trên núi Thánh Cha đi chịu chết hiến thân cứu chuộc. Vì yêu nhân gian tội lỗi đắng cay nhục hình cho đến tàn hơi. Đem máu đào rửa sạch tội con. Một tình yêu cao siêu vô giá. Lạy Cha con biết lấy chi đáp đền.
3. Trầm hương thơm bay nghi ngút xin dâng lên Chúa tiếng kinh con nguyện. Ngàn hoa xinh tươi rực rỡ thắm trong chân tình đoàn con cùng dâng. Muôn cõi lòng hân hoan hợp về đây. Ngợi mừng Cha vua uy quyền khôn sánh. Vượt trên sự chết sống lại khải hoàn.
***** Dâng 6   Ca đoàn Cecilia