Latest in Tech

THÁNH VỊNH THIÊN LÝ

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
 TV. 95                   
  Lễ Ban Ngày
  Lễ Thánh Gia Thất
  Lễ Hiển Linh
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Lễ Lá
 TV. 21 
  Thứ 5 Tuần Thánh
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
  Bài Đọc 4
  Bài Đọc 5
  Bài Đọc 6
  Bài Đọc 7
  Chúa Nhật Phục Sinh
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  Chúa Nhật 7 Phục Sinh
 TV. 26
  Lễ Thăng Thiên
 TV. 46                                      
  Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
TV. 68
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
TV. 22
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
  Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (1/1)
  Lễ Đức Mẹ Dâng Con (2/1)
  Thánh Giuse (19/3)
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)
  Lễ Đức Mẹ Lên Trời (vọng)
  Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)
  Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
  Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)
  Lễ Cầu Hồn
  Lễ Các Thánh Tử Đạo
  Cung Hiến Đền Thờ
  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
  Lễ Minh Niên (Mồng 1 Tết)