Latest in Tech

TRÔNG ĐỢI - Trần Xuân Long

1. Chúa hỡi Chúa Trời xin thương nhân loại hoang mang đắm chìm trong kiếp lưu đày nơi thế trần, hỡi Chúa đất trời, hỡi Chúa muôn loài ghé mắt đoái nhìn nhân gian đêm ngày chờ mong.
ĐK. Vạn lạy Thượng Đế muôn dân, vạn lạy Thượng Đế chúng con, cầu Ngài ngự xuống dương gian, hầu để giải thoát dân Ngài. Vạn lạy Thượng Đế vinh quang, tình Ngài tràn khắp nơi nơi. Trần hoàn chờ ngóng miên man, đợi ngày Ngài xuống gian trần.
2. Chúa hỡi Chúa Trời xin thương con người ban ơn cứu độ thánh hóa nhân trần trong lỗi tội. Hỡi Chúa đất trời xin thương con người chớ chấp lỗi lầm, Chúa hỡi Chúa Trời dủ thương.
3. Hỡi hỡi những người vững tin nơi Ngài luôn luôn trung thành giữ vững tín điều Chúa dạy. Vững bước theo Ngài trung kiên với Ngài không đi sai đường, không lo chi đời khổ đau.