Latest in Tech

YÊU THƯƠNG ĐƠM HOA KẾT TRÁI - Phanxicô

1. Yêu thương (i) đã kết thành một cây cao (là cao) bóng mát, cây cao (là cao) bóng mát. 
   Cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát hương.
ĐK. Xin dâng (i) nụ yêu thương (ơ) xin Chúa ban cho đầy sắc hương. 
       Và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon.
2. Xin dâng (i) rượu bánh này là công lao mồ hôi nước mắt, công lao mồ hôi nước mắt. 
    Xin dâng lên lời kinh trên môi, bánh với rượu luôn kết đôi, Chúa cho người luôn kết đôi.
3. Xin dâng (i) cuộc sống này nguyện trăm năm trời thanh gió mát, trăm năm trời thanh gió mát. 
    Xin trăm năm vẫn luôn đơm hoa ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca.