Latest in Tech

HOAN CA TÊRÊSA - Thiên Lý

ĐK. Vang lên lời hoan ca mừng kính Thánh Tê-rê-sa. Tiếng hát mừng hôm nay đoàn con chung lời vang hòa. Hòa lời ca trìu mến dâng về ngai tòa cao sáng. Nơi vinh phú xin Người đổ tuôn nhân đức thánh thiện Người để khắp nơi trần gian noi theo gương lành sáng ngời.
1. Người như đóa hồng tươi tỏa lan hương sắc giữa đời. Khi xưa nơi trần thế giữ trọn lòng thanh khiết trinh. Sống đơn sơ nhỏ bé lánh tội chẳng màng thú vui. Một lòng thờ kính Chúa dâng trọn tuổi đời thanh xuân.
2. Nhìn gương xưa Người đã cậy trông phó thác xác hồn. Hy sinh dâng đời sống náu thân mình nơi chốn tu. Luôn khiêm nhu nghèo khó đêm ngày nguyện cầu sắt son. Cầu bầu cho thế giới an lành hưởng nguồn bình yên.