Latest in Tech

LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN HÃY ĐẾN - Ngọc Linh

Lạy Chúa Thánh Thần (Xin Ngài hãy đến) Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến. (Và từ trời cao) Và từ trời cao tỏa ánh quang minh của Ngài. (Lạy Cha kẻ cơ bần) Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến. (Đấng ban ân huệ soi sáng tâm hồn) Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt luân là khách trọ hiền lương là Đấng ủy lạo dịu dàng. (Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than. Là niềm an ủi trong lúc lệ tràn). Ôi chứa chan hồng phúc ôi sự sáng chứa chan hồng phúc. Xin rọi chiếu ánh quang của Ngài tràn ngập tâm hồn tín hữu. Ôi sự ngập tâm hồn tín trung. (Nếu không có Chúa trợ phù) Nếu không có Chúa trợ phù trong con người còn chi thanh khiết không còn chi không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa lầm lỗi. Tưới gội chỗ khô khan chữa cho lành thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chốn lạnh lùng, chỉnh đốn lại đường đi. Xin Chúa ban cho họ là những người tin cậy ở Chúa. Xin Chúa ban cho họ là những người kiên vững không lay. Được ơn bảy nguồn huấn nghiệp nhân đức hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ muôn đời đời.