Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 10 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Từ ngàn xưa yêu thương Cha đã thương kêu mời. Ngài gọi con đi lên con bước theo Ngài thôi. 
Tình Ngài cao sông núi con dám đâu trông chờ. Vì Ngài đã thương yêu con bước đi theo Ngài.
ĐK. Vì Ngài đã chọn con hân hoan khúc tình ca. Vì Ngài đã kêu mời con nào đâu dám quên? 
Tình Ngài quá cao vời tình này đã lên ngôi. Thiên Chúa con kính thờ tình Ngài đã thiên thu.
2. Dù đời con cô đơn con bước đi không sờn. Dù rằng con ngu ngơ theo Chúa con hằng mơ. 
Và đời con thay đổi khi Chúa thương kêu mời. Tình này đã lên ngôi yêu Chúa trọn cuộc đời.
3. Từ ngày con xin vâng tim hát ca vui mừng. Lệ trào dâng hân hoan theo Chúa vui bình an. 
Từng ngày đi theo Chúa dâng tiếng ca sớm chiều. Ngập chìm cõi huyền siêu con mến yêu thương nhiều.