Latest in Tech

THẬP GIÁ TIẾNG NÓI TÌNH YÊU - Đinh Công Huỳnh

1. Thập giá tiếng nói tình yêu, ôi thập giá ôi thập giá. Là đỉnh cao yêu thương ngất trời một tình yêu cao siêu sáng ngời. Muôn đời hiển vinh vết máu loang trên đồi xưa, minh chứng cho một tình yêu giá chuộc vì tội nhân thế ô nhơ.
ĐK. Thập giá ngất cao một hình bóng thương đau thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nao loài người ơi có thấu? Chuộc tội nhân gian thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân cứu độ nhân trần lầm than.
2. Thập giá nối kết trời cao cho trần thế nên hiệp nhất. Nhờ tình yêu Giê-su hiến mình bỏ trời cao sinh trong cõi đời. Ôi tội nhân gian xóa hết bóng đêm lầm than, thắp sáng tin yêu cậy trông, đưa người về nơi vinh phúc trường sinh.
3. Tình Chúa dâng hiến chiều nao đã đổ máu trên đồi cao. Đội mão gai đau thương khốn cùng chịu nhục thân thay cho thế trần. Nơi đồi Can-vê ánh sáng vinh quang bừng lên, cho khắp muôn dân niềm tin soi đời bằng gương nhân chứng tình thương.
4. Thập giá ý nghĩa đời ta ôi thập giá ban nguồn sống. Là dòng sông ơn thiêng cháy tràn để đời con say trong suối nguồn. Ngước nhìn lên cao, chiêm ngắm Giê-su khổ đau ai thấu cho ân tình sâu chính Ngài chịu mang đau đớn ngày nao.