Latest in Tech

TIẾN DÂNG CHA - Lm. Thành Tâm

1. Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha bao la đại hải: 
Sáng hơn sao rực rỡ hơn trăng chẳng khi nào mờ phai. 
Một tình thương tha thứ đầy vơi, Ngài vì yêu hy sinh thập giá. 
Sống cho ta và chết cho ta để chứng minh cho đời.
ÐK. Con xin dâng tiến Cha những câu ca tri ân chân thành 
và dâng tiến Cha hồn xác con cùng các quan năng. 
Con xin dâng tiến Cha những lỗi lầm đường đời con đã mang. 
Xin tiến dâng Cha chí nhân lòng tràn niềm vui mến thương.
2. Này hồn con thao thức triền miên, vì đời con biết lấy chi tiến. 
Tiến dâng Cha một chút ân tình đã vỡ tan nhiều phen. 
Nguyện lòng Cha xin khấng nhận cho, hiệp cùng Con Cha trên thập giá. 
Lễ hôm nay hiệp lễ hôm xưa còn có chi đâu nhiều.
3. Trọn đời con cất tiếng nguyện xin, ngợi mừng Cha quang vinh ngời sáng. 
Chốn thiên cung hiệp cõi dương gian tán dương Cha ngày đêm. 
Lòng từ bi Cha đáng tụng ca, từ ngàn xưa cho đến ngày cuối. 
Chúc nơi nơi nhận biết Danh Cha để kính yêu muôn đời.