Latest in Tech

VỚI CẢ LÒNG THÀNH CON DÂNG CHÚA - Lm. Nguyên Hòa

1. Xin nhận lấy đời con như của lễ tình yêu con dâng lên trước ngai tòa cao. Chúa ơi nguyện Ngài cho đời con mãi trung kiên để xứng đáng dâng hiến Ngài trọn đời.
ĐK. Này đây xác thân con này đây tấm linh hồn đây lễ vật dâng lên Chúa xin Ngài nhận cho xin Ngài nhận cho với lòng chân thành với lòng chân thành con dâng lên.
2. Đây của lễ tình yêu đây của lễ toàn thiêu đây tâm tư với bao nguyện ước. Chắp tay nguyện cầu cho hồn con vẫn tin yêu để mãi mãi vui sống tình tuyệt vời.
3. Muôn ngàn nỗi sầu thương muôn cay đắng trần gian xin dâng theo áng hương trầm bay. Ước mong cuộc đời con tỏa sáng tựa sao mai mang chân lý gieo rắc vào cuộc đời.