Latest in Tech

CHỜ NGÀY QUANG LÂM - Lm. Thành Tâm

1. Trời cao hãy nghe tiếng con nài van. Trông mong ơn Chúa khấng ban. Ngày đêm khóc than khát khao chờ mong. Chờ ngày Gia-vê đoái nhìn. Gia-vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia-vê nhân lành xin thương nhớ cho. Chính Con Ngài đã chết cho trần gian.
ĐK. Này trời cao ơi! Hãy tuôn rưới ơn thiêng. Và ngàn mây ơi! Hãy mưa Đấng Cứu Tinh. Trần hoàn hôm nay những trông ngóng miên man. Chờ Ngài vinh quang tái lâm đến dương gian. 
Coda: Mau mau xin Ngài ngự đến. Mau mau xin Ngài ngự đến.
2. Ngày xưa nhớ chăng Chúa thương toàn dân? Ban ơn cứu thoát chứa chan. Ngày nay Chúa ơi chớ quên đoàn con. Vì tình Ngài luôn vững bền. Gia-vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia-vê nhân lành xin thương nhớ cho. Chính Con Ngài đã chết cho trần gian.
3. Này ai vững tin Gia-vê từ nhân. Luôn luôn yêu mến tín trung. Ðường ngay quyết đi Phúc Âm bền suy. Thì đời lo chi bẽ bàng. Gia-vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia-vê nhân lành xin thương nhớ cho. Chính Con Ngài đã chết cho trần gian.