Latest in Tech

BỮA TIỆC CÁNH CHUNG - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh, Đức Chúa các đạo binh thết đãi muôn dân một bữa tiệc, bữa tiệc Cánh Chung: Người người cùng nhấp chén rượu thơm ngon, rượu làm ngất ngây lòng người.
1. Trên núi này Người sẽ vùi quên, Người sẽ vùi quên tấm khăn liệm phủ khắp muôn dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.
2. Trên núi này Người sẽ diệt đi, Người sẽ diệt đi bóng tử thần về dưới âm ty và nỗi nhục của dân tan biến.
3. Trên núi này lệ ứa tràn mi, lệ ứa tràn mi sẽ lau sạch và sẽ khô đi, vì chính Người: nguồn vui lẽ sống.
4. Trên núi này mọi nước mọi dân cùng hát mừng lên: Chúa muôn đời là Chúa muôn dân, Người chính là thành đô kiên vững.