Latest in Tech

NHỮNG GIỌT MÁU ĐÀO - Đinh Công Huỳnh

ĐK. Ai ra đi (Ai đã ra đi) hy sinh vì danh Chúa Ki-tô (sẽ được trường sinh). Hưởng phúc muôn đời trong đất nước vĩnh hằng. (Đất nước vĩnh hằng) Người là hạt giống đức tin, đức tin kiêu hùng (đức tin kiêu hùng) và là ngọn đuốc phá tan đêm tối muôn trùng. (Coda) Xin Các Thánh Tử Đạo phù hộ Việt Nam.
1. Máu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là hạt giống đức tin. Máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam nêu gương anh hùng. Bao năm qua vẫn in sâu ghi trong lòng thế giới. Gương hy sinh vọng thiên thu lưu danh lòng anh dũng.
2. Ra đi trong châu lệ khổ đau trở về với sướng vui. Cây yêu thương nay đã trổ bông xanh tươi cho đời. Xưa hiên ngang vì quê hương yêu thương đổ máu thắm. Bao chông gai xiềng trên vai luôn tươi cười trên môi.
3. Gương cao siêu muôn đời còn đây ngàn năm vẫn chẳng phai. Luôn kiên trung can trường dù cho đau thương khôn lường. Thân phân thây chịu nhục trong bao gông cùm xiềng xích. Vẫn giữ vững một niềm tin Ki-tô là cùng đích.