Latest in Tech

CHÚA ĐÃ SINH RA - Lm. Thành Tâm

ĐK. Chúa đã giáng trần! Al-le-lu-ia! Đến mặc xác phàm. Al-le-lu-ia! 
Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia! Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia!
1. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã hứa rằng: Một ngày kia xuống thăm nhân trần. 
Thì ngày nay Thiên Chúa đã giữ lời, lời Người ngày xưa đã hứa.
2. Từ trời cao Con Chúa đã giáng trần. Một Hài Nhi đã sinh ra đời. 
Vì tình thương Thiên Chúa đã thí Ngài, Ngài là nguồn ơn cứu thoát.
3. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã khấn dùng. Lời phàm nhân để loan Tin Mừng. 
Thì ngày nay Thiên Chúa tỏ ý Người, nhờ lời Người Con chí ái.