Latest in Tech

ĐÊM UY LINH - Thanh Lâm

1. Bao tháng năm khắp nơi ngóng mong. Bóng Vua Bình An sẽ ngự qua dẫn soi đường. 
Xin đến thăm xóa tan tối tăm. Để cuộc đời hết bao điêu tàn.
ĐK. Đêm giáng sinh chứa chan thánh ân. Ngài ban hạnh phúc cho nhân trần. 
Đêm giáng sinh đất trời giao tình, này đêm Chúa ta bao hiển vinh.
2. Trong gió ngàn giữa bao ánh quang. Chúa Thiên Đàng giáng sinh ngự trong chốn cơ hàn. 
Ôi trái tim quá yêu thế gian. Chúa bỏ trời cao Chúa đâu màng.
3. Muôn ánh sao chiếu soi khắp nơi. Đón Vua Bình An đem tình thương chốn cao vời. Muôn thế nhân xướng ca hát mừng. Chúa ra đời cứu độ nhân trần. (Chúa ra đời cứu độ nhân trần. Chúa trên trời nay xuống trần sinh làm người cứu chuộc muôn dân).