Latest in Tech

LỜI CẦU NỬA ĐÊM - Lời việt: Lm. Thành Tâm

ĐK. Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng. Hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua Bình An.
1. Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối. Hãy soi dương gian chốn lưu đày. Lạy Chúa là Đấng hay thương người bị lưu đày. Người ơi xin đoái thương đời con.
2. Hỡi Đấng là đường đưa đi tới chân lý. Dẫn đưa nhân loại tới quê Người. Lạy Chúa là Đấng hay thương người lữ hành. Người ơi xin đoái thương đời con.
3. Sức sống tràn đầy dâng lên nơi Thiên Chúa. Dưỡng nuôi con người sống giam cầm. Lạy Chúa là Đấng hay thương người bị giam cầm. Người ơi xin đoái thương đời con.
4. Hỡi Đấng là tình thương yêu không biên giới. Ủi an những ai sống cơ hàn. Lạy Chúa là Đấng hay thương người cơ hàn. Người ơi xin đoái thương đời con.
5. Những lúc lòng này nghe cô đơn băng giá. Những khi ưu tư chiếm tâm hồn. Lạy Chúa là Đấng hay thương người ưu phiền. Người ơi xin đoái thương đời con.
6. Những lúc chiều về theo cơn mê lôi cuốn. Những đêm ê chề đếm canh trường. Lạy Chúa là Đấng hay thương người lỗi lầm. Người ơi xin đoái thương đời con.
7. Chúa biết tình đời hay thay đổi gian dối. Mấy khi ai thương mến chân thành. Lạy Chúa là Đấng hay thương người chân thành. Người ơi xin đoái thương đời con.
8. Chúa biết đường trần bao cay đắng nguy khốn. Phúc cho ai kiên vững can trường. Lạy Chúa là Đấng hay thương người can trường. Người ơi xin đoái thương đời con.