Latest in Tech

LỮ KHÁCH HÀI ĐỒNG - Lm. Xuân Đường

1. Một chiều đông lạnh buốt giá đoàn người đi về chốn xa. Tiết đông về bước não nề kiếp lữ hành chẳng ai buồn đón Chúa ngoài đoàn chiên lừa ngóng trông. Giữa đêm đông Chúa khát mong đến nương mình trần gian sưởi ấm thân hèn.
2. Mẹ Người đi tìm quán vắng lạnh lùng theo từng bước chân. Giữa thế nhân chốn phong trần Chúa đi vào trần gian hòa kiếp sống thỏa lòng bao đời ước mong. Giữa đêm đông tuyết lạnh lùng Chúa thiên đàng dừng chân ở giữa gian trần.
3. Một vì sao ngời ánh sáng dừng chân giữa trời giá băng. Chiếu vinh quang cõi thiên đàng ánh rạng ngời từ bao đời vẫn sáng trần gian đêm đầy tối tăm. Giữa thế nhân bước thăng trầm Chúa cho người thiện tâm tìm đến thiên đàng.
4. Mục đồng đi tìm giấc ấm chợt vọng lên một tiếng vang. Hãy vui lên hỡi anh em Đấng Cứu Độ trần gian rày xuống thế gọi mời nhau tìm đến xem. Giữa đêm đông Chúa khiêm cung máng chiên lừa làm nôi sưởi ấm giấc nồng.