Latest in Tech

MONG CHỜ GIÊSU - Negro Spiritual - Lm. Vũ Khởi Phụng

1. Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi. Chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ! Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu! Ma-ra-na-tha! Ma-ra-na-tha! Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu!
2. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều. Tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều. Rồi ngày nao tôi sẽ biết yêu thương nhiều vì gặp Giêsu! Ma-ra-na-tha! Ma-ra-na-tha! Rồi ngày nao tôi sẽ biết yêu thương nhiều vì gặp Giêsu!
3. Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời. Người người biệt ly bao sông núi chia lìa. Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu! Ma-ra-na-tha! Ma-ra-na-tha! Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu!
4. Người ở đâu man mác bốn phương trời. Dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong người. Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu! Ma-ra-na-tha! Ma-ra-na-tha! Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu!