Latest in Tech

MƯA ƠI - Hải Triều

ĐK. Mưa ơi! Xin mưa rơi Chúa Cứu Thế muôn người đang chờ mong. 
Sương ơi! Xin sương rơi Đấng Cứu Tinh giải thoát cho muôn lòng.
1. Từng ngày đợi mong, từng đêm trông ngóng. Lạy Chúa! Con thao thức mong chờ. 
Ngài đến cứu thế gian còn trong đêm hoang tàn.
2. Người người hoài mong vạn lòng luôn ngóng. Lạy Chúa! Khắp nơi những trông chờ. 
Ngài đến giữa thế gian ủi an ai cơ cùng.
3. Đường đời lầm than nhiều lời ca than. Lạy Chúa! Suối lệ đang tuôn tràn. 
Ngài đến giữa thế gian và ban ơn an lành.
**** Mưa ơi