Latest in Tech

NÀY HỠI DÂN SION - Trần Anh Linh

ĐK. Này hỡi dân Sion kìa Đấng Cứu Độ muôn dân. Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỉ hoan. Này hỡi dân Sion kìa Đấng Cứu Độ muôn dân. Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỉ hoan.
1. Người vừa lên tiếng tiếng Người oai nghiêm. Kìa Đấng Cứu Tinh muôn đời đang đến cứu độ dân Người cho lòng anh em ngợp vui.
2. Bạn luôn vui sướng giữa đoàn hành hương. Nhịp bước sánh vui lên đường ca hát những điệu vui mừng đi về nhà Chúa tình thương.