Latest in Tech

NGƯỚC MẮT TRÔNG LÊN CAO - Đỗ Vy Hạ

ĐK. Ngước mắt trông lên cao con mong chờ Đấng Thiên Sai. Đầy quyền năng phong oai Người sẽ đến cứu rỗi nhân loại. Ngước mắt trông lên cao, con mong chờ Đấng Cứu Tinh. Từ ngàn mây uy linh Ngài ngự xuống đem tin an bình.
1. Lạy Chúa! Đây cung lòng yêu mến con xin Ngài hãy đến ban muôn thánh ân tràn đầy. Lạy Chúa! Thân con này chới với mê say đời tội lỗi xin mau giúp con thoát bùn nhơ.
2. Lạy Chúa! Đây tâm hồn tha thiết con xin trọn thề quyết tin yêu sắt son một niềm. Lạy Chúa! Trong muôn ngàn nguy biến con xin Ngài hãy đến đưa tay giúp con thoát tiền khiên.