Latest in Tech

NGUYỆN TRỜI CAO - Trọng Linh & Hoàng Khánh

ĐK. Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Cứu Tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.
1. Chúa ơi! Xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng thành thánh điêu tàn. Giêrusalem hoang vu nơi xưa kia cha ông chúng con xum họp ngợi khen Chúa giờ đây thành tiêu sơ.
2. Chúa ơi! Xin đừng xét phạt thế gian. Ðoàn con ăn năn tự hối nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên mau mau ban Ngôi Cứu Tinh trong tâm hồn khao khát ngày đêm hằng van xin.