Latest in Tech

SA MẠC BỪNG VUI - Lm. Kim Long

ĐK. Sa mạc và đất khô chồi hãy mừng vui. Rừng già hãy hoan lạc như cây huệ trổ bông. Khắp chốn hãy hoan ca vang trời vì nay Thiên Chúa ngự đến viếng thăm dân Ngài.
1. Đây đó đổ dồn về hội kiến Chúa quyền uy, Ngài sẽ làm mạnh sức kẻ yếu đau nhược suy.
2. Loan báo cùng người người rằng hãy dũng cảm lên, vì Chúa đã ngự đến giải thoát cho toàn dân.
3. Nay kẻ mù được nhìn, người điếc bỗng được nghe, và kẻ què mừng rỡ nhảy nhót như đàn nai.
4. Khơi thác từ rừng già, đào đất cứng thành ao, kìa sa mạc trào nước, ruộng cỗi ra phì nhiêu.