Latest in Tech

THẦN CA - Lời Việt: Lm. Hoàng Kim

Thần ca dâng lời ca kính ái tiếng khánh chúc rung muôn vì sao. Trời đông khuya nhạc vương gió núi tuyết buông lời không gian muôn màu. Có tiếng hát mục tử trong sương có ánh sáng rực rỡ đông phương. Chúa giáng thế trong hang Bê-lem lừa chiên tới quỳ thờ cung kính. Nước Chúa sáng danh trên trời xanh người thiện chí lòng được an bình.
***** Thần ca