Latest in Tech

TÌM VÌ SAO - Nguyễn Lý

1. Con ngước trông lên trời đưa mắt tìm vì sao. Một vì sao tiên báo Vị Cứu Tinh nhân loại khổ đau. Nguyện Chúa trên cao, tình thương yêu dạt dào, xin ban Đấng Công Bình, xin ban Vị Cứu Tinh. Hãy đến Chúa ơi. Hãy đến Chúa ơi! Hãy đến Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
2. Con chắp tay cúi đầu, con khẩn cầu ngày đêm. Cầu Ngài thương ban xuống Vị Cứu Tinh nhân loại khổ đau. Nguyện Chúa trên cao, tình thương yêu dạt dào, xin ban Đấng Công Bình, xin ban Vị Cứu Tinh. Hãy đến Chúa ơi! Hãy đến Chúa ơi! Hãy đến Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
3. Qua đã bao tháng ngày con ngóng chờ triền miên. Chờ Ngài thương ban xuống Vị Cứu Tinh nhân loại khổ đau. Nguyện Chúa trên cao, tình thương yêu dạt dào, xin ban Đấng Công Bình, xin ban Vị Cứu Tinh. Hãy đến Chúa ơi! Hãy đến Chúa ơi! Hãy đến Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
***** Tìm vì sao