Latest in Tech

TÌNH YÊU CHÚA ĐÃ ĐẾN - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. (Tình yêu Chúa) Tình yêu Chúa đã đến với con người. Tình yêu Chúa đến trao ban hạnh phúc. (Mùa Đông ấy) Mùa Đông ấy, mùa Đông buốt giá năm xưa Chúa bởi trời xuống thế ở với con người.
1. Ngài đã đến mang sứ điệp từ Trời (Emmanuel) Mời thế giới sống Tin Mừng Yêu Thương (Emmanuel) Tình yêu mới trong con tim đổi mới (Emmanuel) Vòng nối tâm linh (vòng nối tâm linh) vòng nối tình người (vòng nối tình người).
2. Ngài đã đến trong thân phận người nghèo (Emmanuel) Ngài đã đến với Vương Quyền trên vai (Emmanuel) Tình yêu ấy không phân chia bờ cõi (Emmanuel) Người khắp năm châu (người khắp năm châu) tìm đến cùng người (tìm đến cùng người).
3. Ngài đã đến tung cánh cửa Hòa Bình (Emmanuel) Mời thế giới sống những ngày quang vinh (Emmanuel) Niềm vui mới trong câu ca đổi mới (Emmanuel) Ngày Chúa Giáng Sinh (ngày Chúa Giáng Sinh) ngời sáng Hòa Bình (ngời sáng Hòa Bình)