Latest in Tech

TRỜI CAO HỠI! (Is 45, 8) - Lm. Thành Tâm

1. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần tựa sương mát tỏa lan trên toàn dân. Từ ngàn mây hỡi xin Ngài hãy đến như mưa nhuần và đất hỡi mở ra cho xuất hiện Đấng Cứu Tinh.
ĐK. Hãy đến hỡi Vị Công Chính như mưa nguồn tuôn rưới ngập tràn. Hãy đến xin Ngài hãy đến! Này trần gian đêm ngày trông ngóng. Hãy đến hỡi Vị Công Chính từ trời cao xin đến viếng thăm. Xin thương Ngài ơi hãy đến! Này trần gian đêm ngày chờ mong.
2. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần hầu cứu vớt thế gian đang lầm than. Từ ngàn mây hỡi xin Ngài đổ xuống ơn giao hòa mà giải phá những âm mưu gây oán thù giữa các dân.
3. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần hầu tẩy xóa chúng con khỏi tội khiên. Vì là tình thương xin Ngài nâng đỡ bao tâm hồn vì chân lý phải gian truân đang ngóng chờ Chúa đoái thương.