Latest in Tech

TRÔNG ĐỢI - Didiler Rimaud – J.Bình

1. Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng nương không sương nay đã héo hắt mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng. Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa xuống.
2. Lạy Cha khoan nhân trần gian vắng sao lạnh lùng đêm phủ đầy. Lầm than cô đơn ai thấu những nỗi cay đắng thân tù đày. Khấn xin Chúa ủi an xoa dịu ngàn đau thương khốn khó. Và xin nung đốt bao tâm hồn thêm mến yêu phụng thờ. Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa xuống.
3. Lạy Cha khoan nhân trần gian khóc than trong bàn tay ác thần. Ngày đêm trông mong xin Đấng Cứu Thế mau xuống nơi phàm trần. Xuống vinh thắng quản cai muôn người được no ơn ấm phúc. Mùa hân hoan khắp nơi, công bình, chân lý soi tỏ đời. Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa xuống.