Latest in Tech

VINH DANH CHÚA - Hưng Đạo & Ngọc Linh

Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Kìa trên không trung có tiếng muôn thiên thần. Đang hòa vang câu hát, đang vang lời ca lời ca tụng Thiên Chúa. Hát tán dương Ngài bởi hồng ân vĩ đại Ngài đã tặng ban, tặng ban cho nhân thế. Vì đây Giê-su Con Chúa Trời đã mặc lấy xác phàm và giáng sinh nơi hang đá cơ hàn lạnh lẽo hôi tanh. Ngài đến xóa bỏ tội khiên. Ngài đến khấng tặng bình an. Ngài ban sức sống miên trường. Loài người ơi! Nào mau tấu vang cung đàn. Hát vang lời ca, hát vang lời ca tán tụng Thiên Chúa uy linh. Chúa các Chúa Vua muôn Vua đã ra đời như một bé thơ.