Latest in Tech

HIẾN LỄ ĐỜI CON - Dominic

ĐK. Lạy Chúa con hân hoan tiến lên, con tiến lên dâng Chúa hiến lễ đầu mùa, dâng Chúa ước mơ đẹp tươi. Xin Chúa nhận nhận cho đây của lễ. Của lễ hôm nay của lễ mai sau lễ dâng trọn đời là đời con dâng Ngài. (Đời con dâng Ngài, đời con dâng Ngài.)
1. Con xin là tình yêu. Con xin là muối ướp cho trần gian. Nguyện một đời xin vâng là nhân chứng để được yêu thương để được tận hiến cho Giê-su. Trót cuộc đời con xin là tình yêu với Chúa là tất cả là Đấng con tôn thờ.
2. Con xin là tình yêu. Con xin là tấm bánh để trao dâng. Nguyện một đời con đây là hy lễ để được cho đi được là tấm bánh cho tha nhân. Nối rộng vòng tay đón nhận từ đây ý Chúa là tất cả phần phúc con mong chờ.
3. Con xin là tình yêu. Con xin là ánh sáng cho trần gian. Dù đường đời đau thương đầy giông tố dù ngàn chông gai nguyện một lòng mãi thưa xin vâng. Nến cuộc đời con hao mòn để luôn tín trung trong sứ vụ làm đuốc thiêng cho đời.