Latest in Tech

HY LỄ VƯỢT QUA - Kim Ân

1. Xin tiến dâng lên là hy lễ vượt qua, Đức Ki-tô đã giao hòa phá tan bóng tối gian tà. Dâng Ngài phục sinh của đời con dâng Ngài phục sinh một đời tận hiến. Tình yêu xin nguyện hiến dâng loan truyền (ư) hồng ân khắp nơi.
ĐK. Tiến dâng, tiến dâng tấm lòng của con lên Chúa (ư). Tiến dâng tấm lòng của con như lễ dâng phục sinh. Đức Ki-tô đã sống lại. Đấng yêu thương (ư) nguồn hy vọng một đời con.
2. Xin tiến dâng lên này của lễ toàn thiêu xin hiệp cùng với con người, giao hòa với Cha trên trời. Dâng Ngài niềm tin vào tương lai trong niềm hân hoan phục sinh tươi mới. Tràn dâng bao lời cảm tạ muôn ngàn hồng ân Chúa ban.