Latest in Tech

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Chúa đã làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Cho bao người thỏa lòng Ngài luôn chăm sóc tận tình đoàn chiên. Giữa bóng chiều xế tà đoàn dân đông đúc quy tụ quanh Ngài. Thiên Chúa cho thỏa thuê bánh vụn thu về mười hai thúng dư.
ĐK. Con tôn thờ và suy gẫm Mình Máu Chúa thật thánh thiêng. Nơi luôn trào tuôn sức mạnh để con vững thêm lòng tin. Ai đang khổ đau trăm mối hãy đến bên nguồn phúc ân. Dâng bao niềm vui nỗi buồn trở thành của lễ dâng Ngài.
2. Chúa thết tiệc vĩ đại nào mau tiếp rước Mình Máu Thánh Chúa. Cho con được chung phần thần lương cao quý nhiệm mầu linh thiêng. Thánh lễ là bữa tiệc của ăn Chúa đã luôn dọn sẵn sàng. Tấm bánh nay bẻ ra sẻ chia cho đời cùng người khổ đau.
3. Giữa thế trần đêm ngày đời con có Chúa hằng thương nuôi dưỡng. Con vui hưởng ân tình nguồn ơn lai láng của Ngài thương ban. Chúa chính nguồn lương thực đời con kín múc ơn lành mỗi ngày. Tăng sức thiêng đời con để luôn yêu Ngài một đời chẳng phai.
**** Năm chiếc bánh và hai con cá (Lc 9,11b-17 - CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa C)