Latest in Tech

CANH TÂN TÂM HỒN - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Trở về canh tân và đổi mới tâm hồn. Trở về canh tân đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Trở về canh tân và làm hòa với Chúa. Trở về canh tân và làm hòa cùng nhau.
ĐK. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giao hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha.
2. Trở về yêu thương và đổi mới gia đình. Trở về tin yêu xây gia đình nguyện cầu hi sinh. Trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi. Trở về chung vai và tạo dựng ngày mai.
3. Trở về tri ân và đổi mới cộng đoàn. Trở về hăng say gieo Tin Mừng sống đời bác ái. Trở về chung tay và phục vụ Nước Chúa. Trở về quê hương dựng bầu trời tình thương.