Latest in Tech

CHÚA CẤM CON THẬT VỌNG - Lm. Mi Trầm

1. Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông.
ĐK. Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về trên cõi Thiên Đường.
2. Dù con bội ước, dù con lùi bước Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con kém tin lạc xa đức tin, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy tin.
3. Dù con buồn hổ, dù con nghèo khó Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con đắn đo đời bao lắng lo, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông.