Latest in Tech

NỤ TẦM XUÂN - Lm. Từ Duyên

ĐK. Nụ tầm xuân (Có nụ tầm xuân) con hái dâng lên tình mến chan hòa trong ngày đầu xuân. Nụ tầm xuân con xin dâng cha, nụ tầm xuân xin kính dâng mẹ bao mến thương trong ngày xuân.
1. Niềm vui này nhờ ơn Chúa đã ban cho mẹ cha luôn mến thương hiền hòa. Thì nay tạ ơn Ngài con xin tạ ơn Ngài.
2. Niềm vui này nhờ ơn Chúa đã cho ông bà con luôn sắt son đến cùng. Thì nay tạ ơn Ngài con xin tạ ơn Ngài.
3. Niềm vui này nhờ ơn Chúa dẫn đưa anh chị con luôn mến cha mến mẹ. Thì nay tạ ơn Ngài con xin tạ ơn Ngài.
4. Niềm vui này nhờ ơn Chúa sáng soi cho đàn con dẫu khó khăn coi thường. Thì nay tạ ơn Ngài con xin tạ ơn Ngài.