Latest in Tech

CON XIN PHÓ THÁC (Tv 30) - Lm. Thành Tâm

ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
1. Bên Người con ẩn náu an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa! Xin cứu thoát con vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
2. Con thành bia chế diễu địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế ai ai cũng người chê. Dù thế con vẫn trông cậy vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
3. Như người mang án chết bạn bè lánh ra xa. Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa! Xin tỏ nhan Người nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa hãy mừng vui hiên ngang.