Latest in Tech

ĐƯỜNG LÊN GOLGOTHA - Hải Nguyễn

ĐK: (Trên đường lên đồi Gol-go-tha) Bao đau thương giăng giăng chập chùng, Chúa Giê-su từng bước nhọc nhằn, thập giá nặng mang tội lỗi trần gian. (Ngài cô đơn đi lên đồi máu) Chịu chết ô nhục trong một chiều tím buồn vì đã trót yêu trần gian.
1. Xin qua đi khỏi con chén đắng này, nhưng Cha ơi! Đừng theo ý riêng của con. Mà xin cho ý Cha, cho ý Cha được trọn, cuộc đời con xin luôn vâng phục.
2. Đôi vai con nặng mang gánh đọa đày, đôi chân con nhọc lê vũng lầy tội nhân. Đầu con mang mão gai, máu ướt tuôn vai gầy, vì lòng con yêu thương đong đầy.
3. Xin Cha thương nhận cho lễ dâng này, muôn hy sinh đền thay thế gian tội nhơ. Dù thân con nát tan, con cũng xin cam chịu, vì lòng con yêu thương nhân trần.
4. Xin Cha thương đừng nỡ chấp lỗi này, xin Cha xua tội khiên tháng năm phủ vây. Để cho muôn chúng nhân biết ý Cha nhân lành, đã dủ thương ban ơn cứu độ.
5. Xin Cha thương rạng soi ánh quang cứu độ, cho muôn dân tìm theo bước về nẻo ngay. Từ Gol-go-tha ngất cao, thánh giá đã chiếu tỏa, vạn hào quang xua tan đêm trường.