Latest in Tech

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ (Via Dolorosa)

1. Đường thập giá một chiều rất thảm sầu, ở Giê-ru-sa-lem hôm ấy quân dữ gậy gộc giáo gươm dọn dẹp lối đi và người dân chen nhau nhìn xem một người mang án đóng đinh trên đồi Can-vê. Kìa người đó đòn roi nát thân mình máu tuôn rơi nhọc nhằn chân bước ở nơi trán một vòng mão gai hằn nhọn đớn đau. Và Ngài mang thánh giá nặng vai với bao những nỗi oan khiên con người gán cho. Đường thập giá mà Ngài đã đi qua nay được gọi là đường Thương Khó ở nơi đó hằn sâu dấu chân Vua Trời, Con Chúa. Và Ngài đã bước lê thân tàn gánh tội chúng nhân chết cho thế trần. Đường thập giá tủi nhục đớn đau Ngài đã bước đi lên đồi Can-vê máu đào Ngài tẩy xóa tội khiên cho nhân thế và thứ tha bao lầm lỗi cho Giê-ru-sa-lem. Đường thập giá mà Ngài đã đi qua muôn sầu đau là đường Thương Khó ở nơi đó hằn sâu dấu chân Vua Trời, Con Chúa. Và Ngài đã bước lê thân tàn gánh tội chúng nhân chết cho thế trần. Đường thập giá là đường Chúa Con chuộc tội thế nhân trên đồi Can-vê.
2. Ngài lặng lẽ sầu đau bước trên đường Chúa cam tâm chọn đường Thập Giá đâu những đồ đệ dấu yêu ngày đêm ở bên Ngài chịu mang thánh giá nhục oan xót xa ngã xuống bên đường không lời thở than. Đường lên núi gập ghềnh những gai nhọn lối quanh co chậm dần chân bước đoàn quân dữ cười nhạo rẻ khinh người thân lánh xa. Nhục hình kia không ai sẻ chia chỉ còn Mẹ đứng âu sầu tim Mẹ nát tan. Đường thập giá mà Ngài đã đi qua nay được gọi là đường Thương Khó ở nơi đó hằn sâu dấu chân Con Một Thiên Chúa. Và con xin sánh vai bên Ngài thông phần khổ đau chết treo với Ngài. Đường thập giá là đường Chúa Con chuộc tội thế nhân con nguyện bước theo xin Ngài hãy thương xót vì con đây yếu đuối nguyện thứ tha bao tội lỗi con hằng luôn sa ngã. Đường thập giá ngày xưa Chúa đi qua muôn sầu đau đường lên núi Thánh vì tình yêu Ngài chịu hiến thân cứu chuộc nhân thế. Và con xin sánh vai với Ngài thông phần khổ đau ở bên với Ngài. Đường thập giá là đường Chúa Con chuộc tội thế nhân con nguyện theo chân.
3. Down the Vi-a Do-lo-ro-sa in Je-ru-sa-lem that day the sol-diers tried to clear the nar-row streets but the crowd pressed in to see the man con-demned to die on Cal-va-ry. He was blee-ding from a beat-ing there were stripes up on His back and He wore a crown of thorns up on His head. And He bore with ev-ery step the scorn of those who cried out for His death. Down the Vi-a Do-lo-ro-sa called the way of suf-fer-ing like a lamb came the Mes-si-ah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the Vi-a Do-lo-ro-sa all the way to Cal-va-ry the blood that would cheanse the souls of all men made its way through the heart of Je-ru-sa-lem. Down the Vi-a Do-lo-ro-sa called the way of suf-fer-ing like a lamb came the Mes-si-ah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the Vi-a Do-lo-ro-sa all the way to Cal-va-ry.
**** Đường Thánh Giá (Via Dolorosa)