Latest in Tech

LỄ DÂNG THỐNG HỐI - Giang Ân

1. Con xin dâng giọt lệ thống hối. Con xin dâng trái tim bồi hồi. 
Đây đời con bao lần sai lỗi. Nguyện từ nay ăn năn tội đời.
ĐK. Chúa ghé mắt thương con cho đời con được sống. 
Con xin dâng tấm lòng đời con vẫn mãi luôn cậy trông vào tình thương Chúa luôn quan phòng.
2. Con xin dâng rượu nồng, bánh trắng. Con xin dâng tháng năm nhọc nhằn. 
Dâng đời con vui buồn mưa nắng. Từng ngày qua tim con mỏi mòn.
3. Con xin dâng đường đời khốn khó. Con xin dâng bước chân lần dò. 
Trong màn đêm con tìm ánh sáng. Và Ngài thương đưa con trở về.