Latest in Tech

THÁNH GIÁ NÀO CHO CON? 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Từng người thân thương mến hi sinh êm ấm gia đình xin thánh ân của Chúa. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Từng người con săn sóc thương yêu Chúa ơi dâng Ngài lạy Ngài xót thương.
ĐK. Chúa hỡi sức con yếu hèn. Chúa hỡi khó nguy trăm bề. Chúa hỡi thế nhân lọc lừa con cần Chúa. Chúa hỡi giúp con theo Ngài. Chúa hỡi vững tin nơi Ngài. Chúa hỡi bước đi bên Ngài con sướng vui.
2. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Này tình yêu trao hiến cho nhau đoan hứa trung thành xin thánh ân của Chúa. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Này người yêu tôn kính thương yêu sắt son một niềm tình nồng mãi trao.
3. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Này đời con côi cút bơ vơ thương nhớ gia đình xin thánh ân của Chúa. Thánh giá này Chúa dành cho con. Thánh giá này Chúa muốn trao con. Lòng cậy tin Thiên Chúa thương con thánh ân dạt dào tình Ngài vút cao.