Latest in Tech

TÌNH NGÀI BỀN VỮNG - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Dù hôm qua con tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng. Dù hôm qua gian tham biếng lười, dù hôm qua xa Chúa không yêu người. Ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn. Và hôm nay dâng kinh hối hận lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội.
ĐK. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con. Vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con. Vì tình Chúa ngàn đời vững trung kiên tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con. Và tình Chúa ngàn đời thứ tha con. Và tình Chúa ngàn đời mãi bên con che chở đời con.
2. Dù hôm qua con buồn Chúa, dù hôm qua con sống buông xuôi. Dù hôm qua ganh đua oán thù, dù hôm qua con sống theo gương mù. Ngày hôm nay con nhìn Chúa, ngày hôm nay con chắp van xin. Và hôm nay đôi mi ngấn lệ nhận con đi nay xin quyết trở về.
3. Dù hôm qua con bội ước, dù hôm qua mưu tính gian tham. Dù hôm qua đa đoan oán hận, dù hôm qua quên hứa bao nhiêu lần. Ngày hôm nay con thờ Chúa nhìn lên Cha đôi mắt van lơn. Và hôm nay tim vui hát mừng bàn tay con trong tay Chúa nhân từ.