Latest in Tech

XIN THƯƠNG CON 2 - Lm. Kim Long

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin rủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
1. Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con, theo lòng lân tuất vô bờ.
2. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.
3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ tâm, khi Ngài tuyên án nhân trần.
4. Mẹ con cưu mang con, trong nguồn mạch tội lỗi. Thoát sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu.
5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con, theo nguồn chân lý muôn đời.
6. Rẩy nước cho con nên, tinh sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe, bao lời vui sướng hoan lạc.
7. Thịt xương Chúa đánh nát, nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.
8. Hồn con xin canh tân, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin phú vào con, tâm tình trong trắng tinh ròng.
9. Để con nơi Thiên Nhan, xin đừng loại con nữa. Thánh Linh xin chớ lìa xa, xin tràn ơn phúc thanh bình.
10. Củng cố tâm tư con luôn tràn đầy dung thứ. Giúp con dẫn dắt tội nhân theo đường lối Chúa trở về.
11. Mở môi cho con luôn dâng lời ngợi khen Chúa. Chúa đâu ưa lễ toàn thiêu, đâu nhận của lễ chiên bò.
12. Lạy Chúa con dâng lên tâm hồn đã tan nát. Chúa không khinh ghét hồn con khi đã thống hối tội tình.
13. Nguyện Chúa thương Sion như lòng từ bi Chúa. Gia-liêm xin Chúa phục hưng bao thành lũy đã điêu tàn.
14. Ngày đó muôn nơi dâng chiên bò làm hy tế. Chúa vui nhận lễ toàn thiêu, trên đàn nghi ngút hương trầm.