Latest in Tech

LẠY THẦY

Lạy Thầy, không! Lạy Thầy, không! Lạy Thầy, không! Không đời nào Thầy rửa chân cho con, không đời nào Thầy rửa chân cho con, không đời nào Thầy lại rửa chân cho con.
ĐK. Nhưng Giê-su liên tiếng phán: Này Phê-rô nếu Thầy không rửa chân cho con, nếu Thầy không rửa chân cho con, thì con chẳng được nghĩa cùng Thầy. Lạy Thầy, vâng! Lạy Thầy, vâng! Lạy Thầy, vâng! Xin Thầy hãy rửa chân con con, xin Thầy hãy rửa tay cho con, xin gội đầu và toàn thân con. Nhưng Giê-su lên tiếng phán: Người đã sạch chỉ cần rửa chân thôi, nhưng các ngươi không sạch cả đâu.