Latest in Tech

NGỌN LỬA THÁNH LINH - Từ Linh & Anna M. Nguyễn

1. Hỡi Thần Linh chí ái con khẩn cầu Ngài. Nghe lời con van nài xin hãy đến. Hỡi suối nguồn yêu mến con mong đợi. Lửa thiêng nối kết tình duyên đất với trời.
ĐK. Lạy Chúa Thánh Thần Ngài là lửa nóng trong con. Xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông. Xin hãy đến với lửa tình yêu Cứu Độ.
2. Khi Thần Linh Chúa đến bao la tuyệt vời. Như đại dương chảy dài ôi lai láng. Chúa dắt dìu con bước đi bên Ngài. Giờ con phó thác Ngài ơi xin đón nhận.
3. Ôi! Thần Linh Chúa hỡi con khẩn cầu Ngài. Linh hồn con giờ này đang khao khát. Với trái tim héo úa đang trông đợi. Tình yêu hy hiến Ngài ơi xin biến đổi.
4. Thắp ngọn lửa sốt mến trong con từng ngày. Cho lòng con vững vàng luôn theo Chúa. Sẽ thấy nguồn suối mát ơn an bình. Lòng thương xót Chúa dìu con trong lửa hồng.