Latest in Tech

CHẲNG BIẾT LẤY GÌ - Lm. Thành Tâm

ĐK: Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài? Vì này bao ơn phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tán dương Ngài. Danh Ngài cao sang trên trần thế. Mãi mãi muôn đời đến muôn đời. Tình Ngài thương lai láng tựa biển khơi. Như hương kinh ban chiều ngát bay cao. Chân tình con đây kính dâng Ngài.
1. Đây đoàn con hợp nhau xin kính dâng: 
Lời ca lời khen vì muôn muôn thánh ân. Ngài ban đầy dư mãi không ngừng.
2. Khi cùng nhau hiệp thông dâng Máu Chiên. 
Là ta truyền loan việc xưa trên núi thiêng. Vì yêu Ngài đã chết thập hình.
3. Đây đời con buồn vui luôn nhớ ơn. 
Vì thương giờ đây Ngài ban cho Chúa Con. Người con Ngài yêu: bánh nuôi hồn.
4. Đây lời kinh lời ca như bánh thơm. 
Và đây rượu nho hồng tươi như máu tim. Lòng con nguyện dâng Chúa thiên đình.
5. Đây mùa xuân đời con đang nở hoa. 
Và đây mùa thu ngày mai sẽ chóng qua. Giờ đây lòng con kính dâng Ngài.