Latest in Tech

HƯƠNG LÒNG 1 - Nguyễn Chánh

1. Đoàn con dâng tiến Chúa quyền linh. Rượu nho bánh miến đây lòng thành. Hòa theo hương khói bay trời cao. Cúi xin Ngài hãy thương nhận của lễ vẹn tuyền.
ĐK. Xin cùng dâng lên tấm lòng thanh khiết đời con. Xin cùng dâng lên khó khăn cuộc sống. Xin Chúa hãy thương nhận cho biến thành của lễ tình yêu.
2. Trầm hương thơm ngát tiến về Cha. Hòa theo câu hát dâng về Ngài. Niềm tin năm tháng không nhạt phai. Kính dâng Ngài bao vui buồn mỗi bước gian trần.
3. Rượu nho bánh miến sẽ trờ nên Mình Thánh Máu Thánh bao nhiệm mầu. Lòng tin kiên vững đem hạnh phúc. Khói hương trầm đưa con về cõi phúc Thiên Đàng.