Latest in Tech

LINH MỤC! NGƯỜI MẮC NỢ - Anphong Hoan

1. Ôi linh mục một cuộc đời mắc nợ! Biết đến bao giờ người trả cho xong?Nơi xứ nghèo đoàn chiên khát đợi trông, từ muôn xóm làng người lương dân vẫn chờ. Người mang nợ cụ già neo đơn, kẻ đang đau yếu kẻ đang liệt giường. Đoàn người mê lầm đang muốn hoàn lương, mong người thương tình dẫn về đường chính ngay.
ĐK: Đẹp là đẹp thay bước chân người mục tử, rảo khắp nẻo đường công bố lời yêu thương. Luôn nhớ phận hèn mang nặng nỗi vấn vương, mang suốt cuộc đời món nợ tình mến thương.
2. Ôi linh mục một cuộc đời mắc nợ! Biết đến bao giờ người trả cho xong? Luôn nhớ mình nợ thóc lúa nhà nông, ngày đêm vất vả khổ công trên cánh đồng. Người mang nợ phận đời long đong, chỉ mong no ấm chỉ trông vỗ về. Nợ từng gia đình thăm viếng ủi an, mang nợ dân làng trọn một lòng xót thương.