Latest in Tech

GIAKÊU GẶP CHÚA – Trương Thế Bạch

ĐK: Chúa đến để tìm kiếm những gì đã mất đi. Chúa đến để tìm lại những gì đang lầm lạc. Ngài đến đem ơn cứu độ cho nhân loại, đem ơn cứu độ cho nhân trần.
1. Này Gia-kêu! Hãy xuống đi, vì hôm nay Ta lại nhà ông, rồi Gia-kêu tụt xuống mau và đón rước Ngài đến thăm nhà. Rồi Gia-kêu đứng đó thưa rằng phân hai gia tài của tôi, để cho ai nghèo khó khăn, đền gấp bốn ai bị chiếm đoạt.
2. Này ai đang lạc lối đi, hãy mau lên quay lại gặp Cha, để Cha thương, Cha ghé thăm, được ân thiêng đổi mới tâm hồn. Tình thương Cha, ơn cứu độ, nhận ra bao lỗi lầm ngày xưa, từ nay không phạm lỗi xưa, và sống tốt Tin Mừng Phúc Âm.
3. Lòng ai đang lạc mất đi, hãy mau lên trở về gặp Cha, vì Cha đang tìm những ai đã đánh mất đời sống tâm hồn. Từ nay không lạc lối xưa, để loan ơn cứu độ của Cha, để ra đi làm chứng nhân rằng Chúa đến cứu độ trần gian.
****  Giakêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời  (*CN31TNC)